................................................................................
Kenaz, Teman, Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Kenaz, Teman, Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Kenaz, Teman, Mibzar,
................................................................................
................................................................................
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Kenaz, Teman, Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Kenaz, Teman, Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Kenaz, Teman, Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Kenaz, Teman, Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
................................................................................
................................................................................
Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
................................................................................
................................................................................
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
................................................................................
................................................................................
The chief of Kenaz, the chief of Teman, the chief of Mibzar,
................................................................................
................................................................................
53Duke Cenez, duke Theman, duke Mabsar,
................................................................................
................................................................................
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
................................................................................
................................................................................
duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar;
................................................................................
................................................................................
Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
................................................................................
................................................................................
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
................................................................................
................................................................................
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,

................................................................................
OT
................................................................................
History
................................................................................
1
................................................................................
Chron.
................................................................................
1Ch
................................................................................
iCh
................................................................................
i
................................................................................
Ch
................................................................................
1
................................................................................
chr
................................................................................
1chr
................................................................................
1st
................................................................................
Chapter
................................................................................
Chp
................................................................................
Ch
................................................................................
1C
................................................................................
1C
................................................................................
Verse
................................................................................
Ver.
................................................................................
Vs.
................................................................................
V
................................................................................
NIV
................................................................................
NAS
................................................................................
NASB
................................................................................
KJV
................................................................................
KJB
................................................................................
GWT
................................................................................
YLT
................................................................................
ASV
................................................................................
BBE

................................................................................

Online Bible