................................................................................
Thomas said to him, "My Lord and my God!"
................................................................................
................................................................................
"My Lord and my God!" Thomas exclaimed.
................................................................................
................................................................................
Thomas answered him, “My Lord and my God!”
................................................................................
................................................................................
Thomas answered and said to Him, "My Lord and my God!"
................................................................................
................................................................................
Thomas responded to Him, "My Lord and my God!"
................................................................................
................................................................................
Thomas answered him, "My Lord and my God!"
................................................................................
................................................................................
Thomas replied to him, "My Lord and my God!"
................................................................................
................................................................................
Thomas responded to Jesus, "My Lord and my God!"
................................................................................
................................................................................
And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
................................................................................
................................................................................
And Thomas answered and said unto him, My LORD and my God.
................................................................................
................................................................................
And Thomas answered and said to him, My LORD and my God.
................................................................................
................................................................................
Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
................................................................................
................................................................................
And Thomas said in answer, My Lord and my God!
................................................................................
................................................................................
Thomas answered, and said to him: My Lord, and my God.
................................................................................
................................................................................
Thomas answered and said to him, My Lord and my God.
................................................................................
................................................................................
Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
................................................................................
................................................................................
And Thomas answered and said to him, My Lord and my God.
................................................................................
................................................................................
"My Lord and my God!" replied Thomas.
................................................................................
................................................................................
Thomas answered him, "My Lord and my God!"
................................................................................
................................................................................
And Thomas answered and said to him, 'My Lord and my God;'

................................................................................
NT
................................................................................
Gospels
................................................................................
Jhn
................................................................................
Jo
................................................................................
Jn
................................................................................
J
................................................................................
Jh
................................................................................

................................................................................
Chapter
................................................................................
Chp
................................................................................
Ch
................................................................................
J
................................................................................
J
................................................................................
Verse
................................................................................
Ver.
................................................................................
Vs.
................................................................................
V
................................................................................
NIV
................................................................................
NAS
................................................................................
NASB
................................................................................
KJV
................................................................................
KJB
................................................................................
GWT
................................................................................
YLT
................................................................................
ASV
................................................................................
BBE

................................................................................

Online Bible